Přeskočit navigaci

Zákazník: Nepřihlášen

Košík je prázdný

Slovenský eshop

FACEBOOK

Zboží v akci

NOVÝ ESHOP

Blood will flow

Obecná Pravidla Facebook Soutěží


1. POŘADATEL

Společnost Musclenutrition s.r.o., se sídlem na ulici Mlýnská 523, Smržice (okr. Prostějov), IČ: 02399440, vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C 81200, (dále jen „pořadatel“).

2. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž probíhá na základě jednoho soutěžního kola ode dne vyhlášení do času naplnění podmínek pro udělení ceny. datum zahájení a ukončení soutěže stanoví pořadatel. Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní tak, že splní podmínky soutěže na Facebook stránce dymatizeonline.cz.

Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze pod jedním účtem na platformě Facebook. Podezřelé a nepravé Facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby blízké zaměstnancům pořadatele.

Soutěž je určena osobám, které jsou starší než 18 let s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky.

3. VÝBĚR VÝHERCE

Podle typu soutěže bude výherce stanoven automaticky použitím aplikace třetí strany, která generuje náhodná čísla (v případě číselných soutěží), nebo naplněním podstaty úlohy (slovné soutěže). Pokud soutěžící splní i obsahovou část, bude výherce oficiálně oznámen přímo v soutěžním postu a hra končí.  Pokud komentář nesplní všechny náležitosti, postup se bude opakovat.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit a výherce vylosovat z všech platných komentářů.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

4. ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhry v soutěži jsou vždy zveřejněny přímo v postu konkrétní soutěži na facebook stránce dymatizeonline.cz. Výherce bude kontaktován elektronicky o výhře a způsobu předání nejpozději do 7 dní od skončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci předána doručovací službou na výhercem poskytnutou adresu nejpozději do 6 týdnů ode dne obdržení poštovní adresy. Adresa musí být na území České nebo Slovenské republiky. Výherce, který si výhru nepřevezme a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto podmínkách, ztrácí na výhru nárok.

Výherné předměty nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte správu zaslanú pořadatelem nebo Facebook status oznamující ukončení soutěže a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel správu od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání nepravého jména a příjmení ); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravovat i během průběhu soutěže, pokud to není v rozporu s právy soutěžících. Porušení těchto pravidel může být důvodem vyloučení soutěžícího ze soutěže. Okamžikem, kdy se soutěžící zapojí do soutěže, vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže. Soutěžící uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely organizování soutěže včetně jejich zveřejnění při respektování zákona o ochraně osobních údajů.

Reklama
Rybářské potřeby | Zahradní nábytek | Ubytování v Chorvatsku
Nářadí Simon | Katalog WWW stránek | Krby a kamna